Ett ledningssystem för informationssäkerhet, dataskydd, kvalitet och miljö

Den allt snabbare digitaliseringen leder till att alla organisationer har större krav på sig att veta hur sin verksamhet fungerar. Att informationen blir alltmer digital och att kraven ökar på att hantera organisationens och kundernas information på ett säkert sätt, kan bli påfrestande för organisationen. Nya regelverk som GDPR, säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet m. fl. ställer högre krav på allt fler organisationer med ökade risker för höga sanktionsavgifter.

I alla typer av verksamheter kan man lätt identifiera kostnader på ca 15 % av omsättningen som beror på strul som uppstår vid otydligheter i t.ex. vad som ska uppnås, på vilket sätt det ska göras och vem som ansvarar för vad.

Genom ett verksamhetsledningssystem som fungerar i praktiken kan dessa otydligheter elimineras, risker kan minskas samt att verksamheten utvecklas, vilket ger nöjdare kunder i slutänden.

Ett ledningssystem för hela organisationen

Ett ledningssystem som visar hur organisationen ska agera, genomtänkt från grunden med ett tydligt budskap. Allt enligt organisationens värdegrund.

Ett systematiskt skydd för organisationens viktigaste tillgångar

ISO 27000 serien ger ett systematiskt sätt att identifiera och skydda organisationens tillgångar.

Dubbelarbeta inte och optimera verksamheten

Genom att identifiera att samma processer verkar på flera ställen i organisationen tar man tillvara på möjligheten till enhetlighet och bättre beslutsfattande.

Ett verktyg för att skapa en riskbaserad organisation

Med en enhetlig riskmodell i hela organisationen som används överallt får ledningen en helhetsbild på organisationens riskläge och riskaptit.

metodstöd

Ett ledningssytem för hela organisationen

ITSB har tagit fram ett metodstöd som tar hänsyn till organisationens ökade krav på ett systematiskt arbete med kvalitet, miljö, informationssäkerhet och dataskydd samt utmaningarna med att integrera befintliga processer och metoder i ett gemensamt system.

Vi ser organisationen ur ett helhetsperspektiv och har samlat verktyg, mallar och processbeskrivningar i vårt metodstöd. Vi har identifierat vilka delar som är gemensamma i ett strukturerat arbete med ett ledningssystem. Där dubbelarbete undviks och en ökad kvalitet uppnås när organisationen styrs på ett enhetligt sätt med riskerna i fokus.

Det är vanligt att organisationer har certifierat sig enligt många olika standarder, vanligt är ISO 9001 och ISO 14001 (ledningssystem för kvalitet och miljö). Har man inte ett enhetligt gemensamt ledningssystem så är en överhängande risk att liknande insatser följs upp vid olika tillfällen eller inte ingår i organisationens övergripande mål.

ITSB har i metodstödet tagit hänsyn till organisationens helhet för att lyckas med att ha ett enda ledningssystem som styr organisationen. Vi har sammanfogat kravställningarna i standarderna för ISO 9000, ISO 27000, ISO 14000 samt kraven för dataskydd. Arbetar man enligt metodstödet får man ett eget standardiserat verksamhetsledningssystem som säkerställer att organisationen arbetar enligt standarderna på ett enhetligt sätt.

About us

Vi hjälper er hela vägen med ert ledningssytem

ITSB kan väglkeda er organisation längs hela vägen mot ett eget hållbart verksamhetsledningssystem. Vi har standarderbjudanden för hur vi kan hjälpa er i respektive fas i införandet. Centralt för oss i vägledningen är att:

  • Arbeta fram ett fungerande verksamhetsledningssystem där alla i organisationen förstår och vet vad som gäller
  • Skapa motivation till samarbete över verksamhetsområdesgränser genom att förklara nyttan av att verksamhetens mål och risker hanteras på ett enhetligt sätt och genom att sätta upp mål och att få alla i organisationen att arbeta mot dem
  • Skapa beteendeförändringar. Att flytta individers beteende från omedvetet okunniga till medvetet kunniga om riskerna i verksamheten. En organisation som styrs av ett riskmedvetet arbetssätt har XX% större chans att lyckas med sina affärer (Hitta källa eller någon annan bra statistik)
  • Fokusera på standarderna för kvalitet, miljö, informationssäkerhet och dataskydd. Verksamhetsledningssystem är kraftfulla verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda policyer och riktlinjer och ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.