DatAsskyddsombud som tjänst

För organisationer som vill ha ett heltäckande skydd

För organisationer som vill få ett heltäckande skydd vilket inkluderar en revision av kvaliteten på dataskyddsarbetet. Tjänsten lägger grunden till ett förtroendefullt arbete inom dataskydd. Vi tillhandahåller all kompetens som krävs för att svara upp mot dataskyddsförordningens krav och granskar er organisation årligen. Vårt arbete utgår från den kontrollplan som utgår från Dataskyddsombudets årshjul.


IT-Säkerhetsbolaget har tagit fram en unik metod för att implementera och arbeta med organisationers dataskydd.

Ladda ned vår populära folder där vi beskriver hur vi arbetar med dataskydd utifrån vårt årshjul.
Våra nivåer av dataskyddsombudstjänster

Ni känner er verksamhet bäst, Därför har vi anpassat hur vi erbjuder dataskyddstjänsten till era behov

Dataskyddsombud Grund

Tjänsten omfattar att Dataskyddsombudetregistreras hos tillsynsmyndigheten och bistår med en bedömning av organisationens åtgärdsbehov.

 • Fyller iblankett/e-tjänst för att bli registreradsom Kundens dataskyddsombud hos tillsynsmyndigheten och utgör därefter Kundens kontaktperson hos tillsynsmyndigheten
 • Gör en inledande GAP-analys för att gemensamt med Kunden fastställa organisationens GDPR-mognadoch rapporterar kundens riskbild
 • På eget initiativ sköter omvärldsbevakning och informerarom dataskyddsförordningen
 • Håller årligen ett möte med företrädare för verksamheten med uppföljning och uppdaterad information om dataskyddsbestämmelserna
 • Bistår med enklare e-postsupport


Dataskyddsombud Avancerad

Tjänsten innefattar allt enligt Dataskyddsombud Grund. Dessutom utför Dataskyddsombudet de uppgifter som krävs enligt dataskyddsförordningen, med tillämpning av IT-Säkerhetsbolagets välutvecklade metodik:

 • Utför ett löpande arbeteenligt kontrollprogrammet som beskrivs i dokumentet ”IT-säkerhetsbolagets Årshjul” utifrån Kundens mognadsgrad och ambitionsnivå och i enlighet med omfattningenavdetta Avtal
 • På eget initiativ sköter omvärldsbevakning kring dataskyddsförordningen och föreslår åtgärder för Kunden utifrån förvärvad kundkännedom
 • Levererar en årlig rapport som beskriver status och uppfyllnadmot dataskyddsförordningen.


Dataskyddsombud Komplett

Tjänsten omfattar att Dataskyddsombudet aktivt medverkar i dataskyddsarbetet, kan verka som en del av organisationenoch bistår med operativt stöd så som att:

 • Ger stöd vid granskning av tillsynsmyndighet -Hantera/utreda personuppgiftsincidenter
 • Stödjer och övervaka genomförandet av konsekvensbedömningar avseende dataskydd
 • Utbildar organisationen
 • Svarar på mer omfattande frågeställningar kring dataskyddsförordningen/GDPR via mail och bistå med annan rådgivning än sådan som kan hanteras via mail.


Övriga tjänster inom dataskydd

Våra erbjudanden inom dataskydd. Anpassade till er organisation.

Datsskyddssamordnare

Ibland behövs extra stöd från ett dataskyddsproffs

I många organisationer behöver man får det extra stödet i sin dataskyddsorganisation för att få arbetet att fungera. Man kan även behöva stöd från ett proffs som varit med i liknande situationen och kan använda sin erfarenhet till att hjälpa din organisation komma fram till en optimal lösning.

Vår dataskyddssamordnare finns till för att hjälpa till med löpande uppgifter i er dataskyddsorganisation. Det kan handla om att hålla liv i en incidentprocess, hjälpa till med de registrerades rättigheter, uträtthålla ett register över behandlingar. Våra dataskyddsombud har kompetensen inom området och kan hjälpa till att få optimala lösningar på era processer

Vad ingår

 • Vi utför uppgifter inom dataskydd enligt era önskemål
 • Vi har kompetens inom dataskydd vilket vi delar med oss till er
 • Vi hjälper till att införa årshjulet på er organisation om det är det beslutade arbetssättet


DSO Coach

Våra mest erfarna dataskyddsombud stöttar dig i din roll som dataskyddsombud

Det kan ibland kännas tryggt att ha något att bolla sitt arbete med som dataskyddsombud. Denna tjänst finns till för dig som behöver det extra stödet att agera i din roll som dataskyddsombud. Vi planerar in uppföljningar med regelbunden avstämning vanligtvis månadsvis eller kvartalsvis. I de fall organisationen använder årshjulet fungerar avstämningen optimalt.

Vi kan även hjälpa till med löpande rådgivning efter behov.

Ett komplett utbud inom dataskydd anpassat till Er organisation

Personligt namngivet dataskyddsombud

Vi agerar dataskyddsombud i er organisation och är kontaktperson mot datainspektionen och era kunder. Omfattningen av arbetsinsatsen bestämmer ni, men grundnivå är de krav som ställs i GDPR.

Nyhetsbrev kring dataskydd

Vi sammanställer hela tiden senaste informationen inom dataskydd och informationssäkerhet. Tecknar ni ett avtal med oss är ni uppdaterade med senaste informationen i området och får förebyggande tips om hur ni skall agera på ett bra sätt att vinna era kunders förtroende.

Prioriterad support

Samtliga organisationer som är kunder till oss har tillgång till prioriterad support med namngiven kontaktperson och tillgång till vårt dataskyddsteam med SLA tider som följs upp månadsvis.

Rapportering av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen

Vi kan hantera processen med inrapportering av incidenter hela vägen från upptäckt till inrapportering till Datainspektionen. Saknar ni en incidenthanteringsprocess hjälper vi er att sätta upp motsvarande med era verktyg eller med sådana som vi tillhandahåller.

Strukturerad granskning enligt vårt årshjul

Det bästa sättet att visa på kundernas förtroende och eventuellt mot en inspektion av dataskyddsmyndigheter är att kunna uppvisa en granskning av den egna verksamheten. Vi utför granskningar av ert Dataskyddsarbete och levererar det på en form som enkelt kan inkluderas i årsredovisningen eller skickas ut till era kunder.

Team av expertkompetenser

Vi har ett dedikerat team av experter inom Dataskydd, juridik, IT och informationssäkerhetsfrågor samt verksamhets- och processfrågor. Teamet är tillgängliga för era frågor. Samtliga organisationer som tecknar någon av våra tjänstepaketeringar har tillgång till vårt expertteam.

Vad gör ett dataskyddsombud?

Rollen som dataskyddsombud

IT-Säkerhetsbolaget bistår företag, organisationer och myndigheter genom hela resan att genomföra en framgångsrik digitalisering. Som dataskyddsombud fungerar vi som en internrevisor i dataskyddsfrågor. Som dataskyddsombud strävar vi efter att er organisationen uppfyller kraven i GDPR samt att ni medvetet och proaktivt förblir en tillförlitlig samarbetspartner inom dataskyddsfrågor.ac

Utse dataskyddsombud?

Ni är i vissa fall skyldiga att utse ett dataskyddsombud (enligt artikel 37 i GDPR). Skyldigheten att utse dataskyddsombud omfattar bland annat samtliga offentliga myndigheter och privata organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld behandling, som exempelvis regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga personuppgifter. En särskilt integritetskänslig behandling kan därför komma att kräva att dataskyddsombud utses både hos den personuppgiftsansvarige och hos personuppgiftsbiträdet. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och få det stöd och de befogenheter som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt.