Dataskyddspaket

Dataskydd anpassat till er organisation

Dataskyddspaket2021-09-17T08:42:50+00:00

Dataskyddsombuds coach

Våra mest erfarna dataskyddsombud och experter inom dataskydd stöttar dig i rollen som dataskyddombud.

Dataskyddsombud som tjänst

För organisationer som vill anlita extern hjälp med att arbeta systematiskt med dataskydd

Dataskyddssamordnare som tjänst

Det löpande stödet för en fungerande dataskyddsorganisation.

Vårt paket för ett komplett dataskyddsarbete

Styrkan av ett systematiskt arbetssätt och ett årshjul för dataskyddsarbetet

Dokument i löptext som förklarar årshjulet och hur man kan jobba i enlighet med detta i dataskyddsarbetet. Efter du läst dokumentet, titta gärna på vår video som förklarar konceptet bakom vårt årshjul.

Systemstöd för ett komplett arbete med dataskydd

Tycker du att årshjulet är intressant men vill ha hjälp med det systematiska arbetet? Då kan du köpa vårt kompletta systemstöd kring årshjulet. Stödet inkluderar detaljerade information kring komponenternas utformning och dess påståenden. Tillhörande presentationsmaterial och mallar inför ledningspresentation och en initial anpassning till din organisation ingår.

Lärarledd utbildning

1 dag intensivkurs för att utbilda din dataskyddsorganisation och dataskyddsombudet kring hur man effektivt kan använda årshjulet praktiskt för att nå ett systematiskt arbete med dataskydd.

I denna video berättar vi om vårt koncept med årshjulet och hur det kan hjälpa dig att nå ett strukturerat arbete med dataskydd. Har du läst vår broschyr kring årshjulet? Denna video förklarar tankarna bakom vårt koncept på 3 minuter

I denna video går vi in mer på djupet vad vårt dataskyddspaket kan hjälpa dig med, vi förklarar hur vår Excelfil ger dig ett praktiskt stöd att nå ett systematiskt arbete. Filen är tillgänglig för alla våra abonnemangskunder och där IT-Säkerhetsbolaget är Externt dataskyddsombud.

I denna video går vi in mer på djupet vad vårt dataskyddspaket kan hjälpa dig med, vi förklarar hur våra rapportmallar enkelt kan skapa en rapport till din styrelse/ledning. Alla grafiska objekt genereras utifrån det data som tidigare lagts in i den excelfil vi gått igenom i en tidigare video. Filen är tillgänglig för alla våra abonnemangskunder och där IT-Säkerhetsbolaget är Externt dataskyddsombud.

Vår kompletta metod för ett systematiskt dataskyddsarbete

Årshjulet är en metod som du kan använda på din organisation för att säkerställa att du fångar allt du behöver göra inom dataskydd och får ett systematiskt sätt att följa upp och granska hur arbetet fungerar.

När vi arbetar med årshjulet har vi detaljerat varje komponent med en rad påståenden dataskyddsombudet gradera påståendet med ett värde mellan 1-5 beroende på organisationens mognad. Till varje påstående finns en förklaring till varför det är viktigt, kopplat till GDPRs artiklar, tydliga rekommendationer hur dataskyddsombudet ska utföra sin granskning. Vi har även kopplat varje påstående till kontrollpunkter i ISO27000 (standard för informationssäkerhet) och ISO 27701 (ISO standarden för dataskydd). Dessutom har vi även kopplat varje påstående till de sanktioner som har fallit ut i Europa och det samlade värde som sanktionerna inneburit.

Genom att använda årshjulet och får du ett mycket tydlig bild att visa den risk din organisation utsätter sig för. Du får även en god möjlighet att föra en dialog med din ledning om vilken nivå av dataskydd som den strävar efter.

Priset för det kompletta årshjulet är 6.000 SEK årligen och ger er rättigheten att använda materialet i hela er organisation. Ni får dessutom rättigheten till kontinuerliga uppdateringar av materialet samt en initial genomgång och anpassning till er organisation.

Ni har även rätt till migrering till vårt webbapplikation när den lanseras under 2021.

Hur fungerar de olika rollerna i Årshjulet2021-09-14T06:35:20+00:00

Årshjulsappen har tre roller en individ kan ha en eller flera roller i systemet. Rollen avgör hur systemet kommer att agera. Beroende på mognad i er organisation kan

Dataskyddsombud

Rollen har tillgång till granskning i tabellen

 

Dataskyddssamordnare

 

Ledning

 

Admin

Roll för att administrera

Kan man inte bara använda ISO27701 om det är en ISO standard för dataskydd?2021-02-07T23:00:09+00:00

ISO standarden ISO27701 är ett komplement till ISO 27001. Denna beskriver de detaljer som du måste ha ovanpå en fullskalig ISO27001 implementation. I många fall har man inte den mognaden i sin organisation att ha en komplett kontroll på sina informationstillgångar. Genom att man inte kan förutsätta detta har vi valt att anpassa årshjulet utifrån traditionella kravställningar som är relevanta för dataskydd, men utforma våra påståenden och mognadsgrader för att verka att organisationer går mot integrerade system där dataskydd och infromationssäkerhet sitter ihop och samverkar på ett optimalt sätt.

Vad skiljer er från alla andra metoder att beskriva dataskyddsarbetet?2021-02-07T23:00:13+00:00

GDPR består av 99 artiklar och 147 skäl och det finns många sätt att beskriva hur man kan sammanfatta dessa.

Våra ställningstaganden till dataskydd har vi beskrivit i den broschyr som du kan ladda ned på sidan. I korthet känner vi att vår kompetens kopplat till den utbildning som vi håller som är den mest ambitiösa i branschen har gett oss en bredd på de insikter som är mycket svår att nå på ett annat sätt. De kategorier som växt fram i årshjulet har vi gnuggat mot de mest namnkunniga föreläsarna i landet och diskuterat i våra terminskurser med alla deltagare på kursen. För att sedan vara trygg med att vi fångat allt som är viktigt har vi mappat vårt innehåll mot erkända internationella standarder som ISO27000 (informationssäkerhet) och ISO27701 (dataskydd). Som ett sista steg har vi tagit de sanktioner som utdömts inom EU för att se vilket av de påståenden som vi ställer som skulle fångat att den sanktionen inte skulle inträffat.

Jag vill arbeta enligt årshjulet, men vill inte köpa ett abonnemang, är det OK?2021-02-07T23:00:17+00:00

Javisst. Vi vill att så många som möjligt ska arbeta med årshjulet. Vi behöver en standard hur vi arbetar med dataskydd. Det är därför vi försöker knyta upp vår metodik till internationella standarder i den mån det är möjligt. Känner du att du vill arbeta vidare i enlighet med årshjulet lovordar vi det. Vi tillhandahåller vår broschyr och kommer att uppdatera den årligen med den senaste informationen om våra komponenter och hur de kopplas till de olika standarder och sanktioner.

Det som vi kommer att behålla inom abonnemangsformen är den detaljerade informationen för respektive påstående och koppling till sanktioner och mallar.

Känner ni sedan att ni behöver hjälp på resan med er anpassning är ni välkomna att höra av er!

Hur kommer jag igång med årshjulet2021-02-07T23:00:21+00:00

Det bästa sättet att komma igång med att arbeta systematiskt med årshjulet är att läsa vår broschyr och se de videofilmer som vi tagit fram som beskriver vårt arbetssätt. När du tecknar ett abonnemang så ingår alltid en initial uppstart med oss på IT-Säkerhetsbolaget för att du ska känna dig trygg med arbetssättet och starta på rätt sätt.

Känner du sedan att du behöver mer hjälp så finns det flera möjligheter att få hjälp.

DSO Coach – Vi kan fortsatt hjälpa dig och din organisation som DSO coacher, där vi har en regelbunden avstämning och lyssnar hur det går för dig i ditt arbete med dataskydd och sätter upp mål till nästa gång. Här fungerar årshjulet som ett mycket bra hjälpmedel att planera upp vilka åtgärder som ska uträttas mellan de gånger man träffas.

Endagsutbildning i årshjulet – Vi har specifika endagsutbildningar som vi håller tillsammans med Dataföreningen Kompetens, här kan du diskutera tillsammans med andra organisationer hur man kommer igång och utvecklar sitt dataskydd tillsammans med erfarna lärare från IT-Säkerhetsbolaget

Dataskyddsombud som tjänst – Om du vill nå ett systematiskt arbete men känner att du vill lägga ut det på en extern firma erbjuder IT-Säkerhetsbolaget externa dataskyddsombud som alla är certifierade enligt Dataföreningens certifiering och jobbar enligt årshjulet

Kan jag köpa årshjulet som en engångskostnad2021-02-07T23:00:25+00:00

Vi har valt att marknadsföra vårt årshjul som ett abonnemang. Orsaken är att vi ser en ständig utveckling på marknaden och vill att våra kunder ska känna att deras dataskydd har tillgång till den senaste uppdateringarna av vårt mallbibliotek. Vi arbetar att lansera en webbtjänst under 2021 vilket kommer att förstärka nyttan av ett abonnemang.

Låt oss vara ert externa dataskyddsombud (DSO)

Rollen som dataskyddsombud

IT-Säkerhetsbolaget bistår företag, organisationer och myndigheter genom hela resan att genomföra en framgångsrik digitalisering. Som dataskyddsombud fungerar vi som en internrevisor i dataskyddsfrågor. Som dataskyddsombud strävar vi efter att er organisationen uppfyller kraven i GDPR samt att ni medvetet och proaktivt förblir en tillförlitlig samarbetspartner inom dataskyddsfrågor.

Utse dataskyddsombud?

Ni är i vissa fall skyldiga att utse ett dataskyddsombud (enligt artikel 37 i GDPR). Skyldigheten att utse dataskyddsombud omfattar bland annat samtliga  offentliga myndigheter och privata organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld behandling, som exempelvis regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga personuppgifter. En särskilt integritetskänslig behandling kan därför komma att kräva att dataskyddsombud utses både hos den personuppgiftsansvarige och hos personuppgiftsbiträdet. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och få det stöd och de befogenheter som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt.

Läs mer om vad ett dataskyddsombud gör på datainspektionens hemsida.

Dataskyddsombud som tjänst

Våra erbjudanden inom dataskydd. Anpassade till er organisation

DSO Coach

Våra mest erfarna dataskyddsombud stöttar dig i rollen som dataskyddombud.

Det kan ibland kännas tryggt att ha något att bolla sitt arbete med som dataskyddsombud. Denna tjänst finns till för dig som behöver det extra stödet att agera i din roll som dataskyddsombud. Vi planerar in uppföljningar med regelbunden avstämning vanligtvis månadsvis eller kvartalsvis.  I de fall organisationen använder årshjulet fungerar avstämningen optimalt.

Vi kan även hjälpa till med löpande rådgivning efter behov.

Dataskyddsombud som tjänst

För organisationer som vill få ett heltäckande skydd vilket inkluderar en revision av kvaliteten på dataskyddsarbetet. Tjänsten lägger grunden till ett förtroendefullt arbete inom dataskydd. Vi tillhandahåller all kompetens som krävs för att svara upp mot dataskyddsförordningens krav och granskar er organisation årligen. Vårt arbete utgår från den kontrollplan som utgår från Dataskyddsombudets årshjul

Dataskyddsombud Grund
Tjänsten omfattar att Dataskyddsombudetregistreras hos tillsynsmyndigheten och bistår med en bedömning av organisationens åtgärdsbehov.
-Fyller iblankett/e-tjänst för att bli registreradsom Kundens dataskyddsombud hos tillsynsmyndigheten och utgör därefter Kundens kontaktperson hos tillsynsmyndigheten
-Gör en inledande GAP-analys för att gemensamt med Kunden fastställa organisationens GDPR-mognadoch rapporterar kundens riskbild
-På eget initiativ sköter omvärldsbevakning och informerarom dataskyddsförordningen
-Håller årligen ett möte med företrädare för verksamheten med uppföljning och uppdaterad information om dataskyddsbestämmelserna
-Bistår med enklare e-postsupport
Dataskyddsombud Avancerad
Tjänsten innefattar allt enligt Dataskyddsombud Grund. Dessutom utför Dataskyddsombudet de uppgifter som krävs enligt dataskyddsförordningen, med tillämpning av IT-Säkerhetsbolagets välutvecklade metodik:
-Utför ett löpande arbeteenligt kontrollprogrammet som beskrivs i dokumentet ”IT-säkerhetsbolagets Årshjul” utifrån Kundens mognadsgrad och ambitionsnivå och i enlighet med omfattningenavdetta Avtal
-På eget initiativ sköter omvärldsbevakning kring dataskyddsförordningen och föreslår åtgärder för Kunden utifrån förvärvad kundkännedom
-Levererar en årlig rapport som beskriver status och uppfyllnadmot dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombud Komplett
Tjänsten omfattar att Dataskyddsombudet aktivtmedverkar i dataskyddsarbetet, kan verka som en del av organisationenoch bistår med operativt stöd så som att:
-Ge stöd vid granskning av tillsynsmyndighet -Hantera/utreda personuppgiftsincidenter
-Stödja och övervaka genomförandet av konsekvensbedömningar avseende dataskydd
-Utbilda organisationen
-Svara på mer omfattande frågeställningar kring dataskyddsförordningen/GDPR via mail och bistå med annan rådgivning än sådan som kan hanteras via mail.

Dataskyddssamordnare

I många organisationer behöver man får det extra stödet i sin dataskyddsorganisation för att få arbetet att fungera. Man kan även behöva stöd från ett proffs som varit med i liknande situationen och kan använda sin erfarenhet till att hjälpa din organisation komma fram till en optimal lösning.

Vår dataskyddssamordnare finns till för att hjälpa till med löpande uppgifter i er dataskyddsorganisation. Det kan handla om att hålla liv i en incidentprocess, hjälpa till med de registrerades rättigheter, uträtthålla ett register över behandlingar. Våra dataskyddsombud har kompetensen inom området och kan hjälpa till att få optimala lösningar på era processer

Vad ingår

  • Vi utför uppgifter inom dataskydd enligt era önskemål
  • Vi har kompetens inom dataskydd vilket vi delar med oss till er
  • Vi hjälper till att införa årshjulet på er organisation om det är det beslutade arbetssättet

Fredrik Jonasson. Säljansvarig

+46 (0)70 330 11 89

info@itsakerhetsbolaget.se

Dax att boka ett uppstartsmöte?

Tillsammans kan vi förstå era utmaningar mot en lyckad digitalisering.  Boka ett möte idag för att få reda på hur vi kan bistå i er digitaliseringsresa!

Dataskyddombud som tjänst

IT och informationssäkerhet

Dataskyddscertifikat

Utbildning

Juridik

Till toppen