Fördelen med leverantörsuppföljning

Hur ser ert arbete med leveransuppföljning ut  idag? Händer det att Ni undrar om ni får tillräcklig kvalitet från er leverantör? Har ni någon gång funderat om ni betalar för mycket till er leverantör? Gäller avtalen vid en tvist?

Många IT-upphandlingar som görs idag saknar en regelbunden uppföljning på att leverantören lever upp till de krav som ställts på leverantören i upphandlingen. Detta gäller i hög grad även regelmässiga krav som GDPR och krav inom informationssäkerhet. Ett mycket tydligt exempel på det är 1177 incidenten där brist på uppföljning fick stora konsekvenser för organisationen.

Men en leverantörsuppföljning ska löpande utföras på flera nivåer. LU-modellen, vilket är en produkt från IT-Säkerhetsbolaget, bygger på en strukturerad  månatlig statusrapportering vilken leverantören godtar vid upphandlingen. LU modellen innehåller följande grundkomponenter:

LU Modellen

Modellen bygger på en riskbaserad approach, som tar stöd av ISO27001, ISO27552, TBM och ITIL. Utifrån Er organisations förutsättningar anpassas modellen till att fokusera på de risker den information som leverantören ska hantera. Modellen har även ett tydligt stöd för att utvärdera kostnaderna i förhållande till utlovad leverans.

För mer information hur LU modellen kan hjälpa din organisation, kontakta oss nedan så kan vi i detalj beskriva för dig hur vi kan hjälpa Er.

Ska du upphandla en ny IT-leverantör?  Använd LU modellen för att säkra ett systematisk arbete i både upphandling och vid uppföljning. Genom att använda modellen i upphandling och uppföljning ställer du rätt krav i början och minskar risken för obehagliga överraskningar.

Även om du har en befintlig leverantör kan LU modellen användas för att skapa en utökad kontroll och minskade risker. En investering i regelbunden leverantörsuppföljning ger alltid tillbaka investeringen i minskade kostnader och ökad kvalitet sett över tid.

Vår paketering

Initial genomgång

Kontakta ossSEK
 • Riskklassning av informationstillgångar
 • Kostnadsanalys
 • Genomgång av Avtal
 • Genomgång av ITIL processer

Upphandling

Enligt offert
 • Hjälp med krav till upphandlling
 • Avtalshantering vid upphandling
 • Infomrationsklassning
 • Granskning av leverantörsofferter

Uppföljning

Enligt offert
 • Kostnadsuppföljning
 • Kvalitetsuppföljning enligt ITIL processer
 • Granskning av informationssäkerhet enligt krav
 • Granskning av avtalsefterlevnad

Är du intresserad att utvärdera hur LU modellen skulle kunna hjälpa Er organisation? Vi erbjuder en gratis genomgång av modellen och en initial genomgång av ert nuvarande eller tänkta leverantörsförhållande. Hittar vi ingen förbättring som motsvarar den initiala investeringen så bjuder vi på genomgången. Kontakta oss idag för att  boka in en genomgång.

Dataskyddombud som tjänst

IT och informationssäkerhet

Dataskyddscertifikat

Utbildning

IT-Juridik

Fredrik Jonasson. Säljansvarig

+46 (0)70 330 11 89

info@itsakerhetsbolaget.se

Dax att boka ett uppstartsmöte?

Tillsammans kan vi förstå era utmaningar mot en lyckad digitalisering.  Boka ett möte idag för att få reda på hur vi kan bistå i er digitaliseringsresa!