DINK

Digital Inkludering – Allmän information

Både webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgänglig för allmänheten på ett sätt där alla kan ta del av informationen. I dagens samhälle finns det en stor mängd tjänster som är digitala men alla är inte tillgängliga, på så sätt att det finns vissa personer som inte kan ta del av informationen till följd av någon form av funktionsnedsättning eller liknande. Digital inkludering är avgörande för att alla ska kunna utföra sina ärenden, särskilt om informationen enbart finns tillgänglig i digital form. Digital tillgänglighet underlättar informationsinhämtning för samtliga individer i samhället, inte endast funktionsnedsatta och har sitt stöd i lag. Lagen omfattar offentliga aktörer (upphandlade myndigheter) och därutöver vissa privata utförare som finansieras av offentlig sektor inom skola, vård och omsorg.

Principer och datum

Det finns riktlinjer för tillgänglighet och den senaste riktlinjen innehåller fyra principer som ska följas när det kommer till tillgänglighet på webbplatser och mobila applikationer. Principerna är följande:

 1. En webbplats ska vara möjlig att uppfatta,
  det innebär exempelvis att texten ska kunna konverteras på ett sätt så att alla användare kan få en uppfattning av den.  
 2. Komponenterna i användargränssnittet ska vara hanterbara,
  det innebär exempelvis att alla funktioner ska vara åtkomstbar med hjälp av endast tangentbord då alla användare inte kan använda sig av en datormus.
 3. Information och hantering av användargränssnitt ska vara begriplig,
  det innebär exempelvis att inmatningsstöd ska vara tillgänglig för att hjälpa användare att undvika eller rätta till misstag.
 4. Webbplatsen ska vara robust.
  det innebär att webbplatsen ska kunna tolkas på ett trovärdigt och pålitligt sätt av olika användarprogram.

Lagen om digital offentlig service (DOS-lagen) började gälla den 1 januari 2019 och offentliga aktörer var tvungen att agera därefter. Viktiga datum som framkommer är, den 23 september 2019, då ska nya webbplatser ha levt upp till kraven. Den 23 september 2020, då ska befintliga webbplatser ha levt upp till kraven. Den 23 juni 2021, då ska mobila applikationer ha levt upp till kraven. Gammalt material som ska publiceras om på nytt ska också offentliggöras vid det aktuella datumet för den senare publiceringen.

Vilka och vad som omfattas

De som omfattas av digital offentlig service (DOS-lagen) är för det mesta offentliga aktörer som till exempel, en statlig eller kommunal myndighet, ett offentligt styrt organ och en beslutande församling i en kommun eller en region. Det finns också privata aktörer inom särskild offentlig verksamhet som omfattas av DOS-lagen. En privat aktör som till någon del är offentligt finansierad omfattas därför av DOS-lagen även om mängden av finansiering inte är stor. Det som avses med DOS-lagen enligt 3 § DOS-lagen är digitala tjänster och information som tillhandahålls med stöd av 2 § DOS-lagen. Webbplatser som är publika eller som utgörs av intranät eller extranät omfattas av DOS-lagen och ska följa kraven på tillgänglighet. Dessa krav gäller också för mobila applikationer. Innehåll i både tjänster och mobila applikationer som tillhandahålls av tredje part måste också följa DOS-lagen.

Tillgänglighetsredogörelse

Det finns krav på att en offentlig aktör ska ha en tillgänglighetsredogörelse tillgänglig på deras webbplats. Samt en möjlighet för en enskild individ att ta del av en funktion där hen kan meddela aktören om dess tjänster och information inte är fullgjorda enligt tillgänglighetskraven, för att sedan kunna skicka en begäran om tillgängliggörande. En sådan begäran ska tillgodoses utan onödigt dröjsmål om den är rimlig och om webbplatsen eller innehållet inte passar in i undantagen för tillgänglighetskraven. Om en offentlig aktör delvis eller helt inte kan uppfylla tillgänglighetskraven kan det vara på grund av en bedömning där de anser att det är oskäligt betungande. Det innebär att det bland annat kan bero på aktörens storlek, resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. Dessa delar ska tas hänsyn till vid bedömning av om en anpassning är oskäligt betungande. Informationen gällande oskäligt betungande ska givetvis framkomma i tillgänglighetsredogörelsen. Denna bedömning ska inte gälla för evigt.

Bristande tillgänglighet och Digg

Aktörer har ett ansvar att se till att deras verksamhet är digitalt inkluderande och tillgänglig. Användare har rätt att ställa vissa skäliga krav på dessa aktörer för att se till att de följer tillgänglighetskraven. Det finns dock bristande tillgänglighet. Bristande tillgänglighet är när en användare med funktionsnedsättning behandlas orättvist på så sätt att en aktör inte utför de tillgänglighetsåtgärder till bästa möjliga grad enligt tillgänglighetskraven.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) granskar digital offentlig service för att se om offentliga aktörer uppfyller de krav som gäller angående tillgänglighet enligt DOS-lagen. Digg meddelar först den berörda aktören att ett tillsynsarbete har påbörjats. Ett protokoll över de brister som har upptäckts efter granskning lämnas sedan in hos aktören, dessa brister ska åtgärdas inom en tidsram satt av Digg. Om dessa brister inte åtgärdas kan Digg lämna ett föreläggande kombinerat med ett vite. Den aktör som inte utför nödvändiga åtgärder för att uppnå bästa möjliga grad av tillgänglighetskraven kan göra sig skyldig till diskriminering då DOS-lagen och diskrimineringslagen till viss del överlappas.