Dataskyddsombud som tjänst

IT-Säkerhetsbolaget bistår företag, organisationer och myndigheter genom hela resan att genomföra en framgångsrik digitalisering. Som dataskyddsombud fungerar vi som en internrevisor i dataskyddsfrågor. Som dataskyddsombud strävar vi efter att er organisationen uppfyller kraven i GDPR samt att ni medvetet och proaktivt förblir en tillförlitlig samarbetspartner inom dataskyddsfrågor.

Utse dataskyddsombud?

Ni är i vissa fall skyldiga att utse ett dataskyddsombud (enligt artikel 37 i GDPR). Skyldigheten att utse dataskyddsombud omfattar bland annat samtliga  offentliga myndigheter och privata organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld behandling, som exempelvis regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga personuppgifter. En särskilt integritetskänslig behandling kan därför komma att kräva att dataskyddsombud utses både hos den personuppgiftsansvarige och hos personuppgiftsbiträdet. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och få det stöd och de befogenheter som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt.

Vi hjälper er med bland annat följande:

  • Dataskyddsombud som övervakar och ser till att ni efterlever GDPR
  • Fungera som stöd och informera och ge råd till den personuppgiftsanvarige
  • Kontaktperson gentemot Datainspektionen.
  • Våra Dataskyddsombud backas upp av ett erfaret team med kompetenser inom både IT och juridik
  • En erfaren partner som kan utforma en dataskyddsorganisation utifrån era behov och gällande regelverk

Vi arbetar enligt en strukturerad process och efter kraven som ställs i GDPR.  Samtliga dataskyddsombud från IT-Säkerhetsbolaget har erfarenhet från flertal organisationer och branscher. IT-Säkerhetsbolaget utbildar även dataskyddsombud amarbete med Dataföreningen.

Läs mer om vad ett dataskyddsombud gör på datainspektionens hemsida.

 

Är du intresserad av att IT-Säkerhetsbolaget skall hjälpa er inom detta område, kontakta VD, Patrik Jonasson på patrik.jonasson@itsakerhetsbolaget.se eller 070-924 92 50.